Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι χρήσης της ιστοσελίδας https://www.metanor.gr/

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους γενικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Έμπορος παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες/ πελάτες και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας https://www.metanor.gr/, καθώς και σύναψη σχέσης αγοράς – πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι Γενικοί Όροι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Πελάτες του https://www.metanor.gr/

Οι Γενικοί Όροι μπορούν να μετατρέπονται μονομερώς ανά πάσα στιγμή από τον Έμπορο ο οποίος θα ενημερώσει τους Πελάτες με δημοσίευση των αλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι Πελάτες υποχρεούνται να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές σε κάθε επίσκεψη.

Κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι ο Πελάτης γνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τους Γενικούς Όρους απόλυτα και δίνει ρητή συγκατάθεσή για την σύναψη συμφωνιών εξ αποστάσεως.

Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχόμενό του, ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για όλες τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι πράξεις ή/και απραξία του στον Έμπορο ή σε τρίτους.

Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή με κάποιους από αυτούς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει την συγκατάθεσή του με τους Γενικούς Όρους σε περίπτωση που δεν έχει υποχρεώσεις προς την ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. και δεν έχει γίνει έναρξη συμφωνίας αγοράς-πώλησης.

Το https://www.metanor.gr/ είναι διαθέσιμο μόνο για Πελάτες που διαμένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει κλείσει τα δεκαοκτώ χρόνια και ότι τα στοιχεία που παρέχονται από αυτών είναι αληθείς. Ο Πελάτης είναι ποινικώς υπεύθυνος για την χρήση ψευδών στοιχείων.

Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το παρόντος έγγραφο και όλες τις συμφωνίες εξ αποστάσεως σε τρίτους, χωρίς αυτό να την αποδεσμεύει από την ευθύνη για την εκπλήρωση των μεταβιβασμένων υποχρεώσεων. Οι Πελάτες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων.

Εάν κάποια από τις διατάξεις στους Γενικούς Όρους είναι άκυρη ή ανεφαρμόσιμη, αυτό δεν προκαλεί ακύρωση ή μην εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. προσπαθεί να διατηρεί την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στον Πελάτη μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεν δεσμεύεται για πληρότητα των πληροφοριών.

Η εικόνες των προϊόντων είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αναζητεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον Έμπορο για τέτοιες αντιστοιχίες.

Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά λάθη, ανακρίβειες στην περιγραφή ή στις φωτογραφίες των προϊόντων ή στις τιμές των προϊόντων, καθώς και για τυχόν εξωτερικές παραβιάσεις παρά τις προσπάθειές μας. Εάν εντοπίσετε κάτι από τα παραπάνω, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε.

Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχουν λάθη.

Υπάρχει περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες και την προστασία δεδομένων σε ιστοσελίδες της οποίες δεν διαχειρίζεται.

Το https://www.metanor.gr/ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της προκύψουν ζημίες για τον Πελάτη που επιβάλλουν επισκευές. Όλα τα έξοδα για τέτοιου τύπου επισκευές και αφαίρεση ζημιών επιβαρύνουν τον Πελάτη.

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Οι Πελάτες χρησιμοποιούν την διασύνδεση στο https://www.metanor.gr/, για να συνάψουν συμφωνίες αγοράς-πώλησης για τα εμπορεύματα που προσφέρονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η συμφωνία αυτή είναι στα ελληνικά και αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους που είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.metanor.gr/. Οι λεπτομέρειες της κάθε συμφωνίας αναγράφονται σε κάθε παραγγελία που επιβεβαιώθηκε από τον Πελάτη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας είναι ο Έμπορος και ο Πελάτης με τα στοιχεία που έδωσε στην εγγραφή της παραγγελίας.

Ο Πελάτης στέλνει παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με την οποία εκδηλώνει την επιθυμία του να λάβει το αντίστοιχο Εμπόρευμα ή υπηρεσία από τον Έμπορο έναντι αμοιβής.

Ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου ότι έχει λάβει την παραγγελία, το οποίο δεν σημαίνει ότι η παραγγελία έχει γίνει δεκτή ή ότι ο Έμπορος έχε δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο.

Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει όλα τα Εμπορεύματα ή υπηρεσίες της παραγγελίας λόγο εξάντλησης της ποσότητας, αλλαγή τιμών ή και για άλλο λόγο κατά τη κρίση του. Σε κάθε περίπτωση, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Σε αυτή τη περίπτωση η μόνη δέσμευση του Εμπόρου είναι να επιστρέψει την αξία που ενδέχεται να έχει ήδη προπληρωθεί για το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

Η σύναψη της συμφωνίας αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ τον Έμπορο και τον Πελάτη θεωρείται ότι έγινε όταν ο Πελάτης έλαβε ηλεκτρονικά πληροφορίες ότι ο Έμπορος είναι έτοιμος να αποστείλει το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

Η ενημέρωση για την σύναψη της συμφωνίας και η επιβεβαίωση για την παραλαβή της θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι παραλήπτες έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Ο Προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα στις διευθύνσεις που ορίστηκαν από τους Χρήστες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβείς ή ασαφείς στοιχείων.

Σε περίπτωση που Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία έχει προπληρωθεί από τον Πελάτη αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί από τον Έμπορο, ο Έμπορος θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα επιστρέψει την προπληρωμή για το Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία μέσα σε 7 (επτά) ημέρες από την ημερομηνία που ο Έμπορος εντόπισε το γεγονός ή από την ημερομηνία που ο Πελάτης εξέφρασε ρητά την επιθυμία του για λήξη της Συμφωνίας.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Με την αποστολή της Παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι ενημερωμένες και πλήρη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.

Η καρτέλα κάθε προϊόντος δείχνει την κατάσταση της διαθεσιμότητας. Υπάρχει περίπτωση μετά την αποστολή της παραγγελίας και πριν την ενημέρωση του συστήματος οι ποσότητες κάποιον προϊόντων να έχουν εξαντληθεί. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Έμπορος θα στείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Πελάτη.

Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δίνει την συγκατάθεσή του να λάβει ενημέρωση από τον Έμπορο με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο σχετικά με την διαθεσιμότητα, τις τιμές και τον χρόνο παράδοσης.

Ο Έμπορος μπορεί να αποφασίσει μονομερώς να μην εκτελέσει την παραγγελία ή μέρος αυτής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της εκτέλεσης δεν δημιουργεί ευθύνη στα συμβαλλόμενα μέρη για ζημίες που προκλήθηκαν στις παρακάτω περιπτώσεις:

– ανακριβείς ή ελλιπείς στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη

– οι πράξεις του Πελάτη μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία στον Έμπορο ή συνεργάτες του

– δεν υπάρχει διαθεσιμότητα

– πραγματοποιήθηκε χρηματική συναλλαγή χωρίς όμως να γίνει παραλαβή των χρημάτων σε λογαριασμό του Εμπόρου

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η εγγραφή παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες.

Όλες οι τιμές Εμπορευμάτων ή/ και Υπηρεσιών είναι σε ευρώ (EUR).

Πριν τη εγγραφή, κάθε Πελάτης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Στην εγγραφή κάθε παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παράδοσης Εμπορευμάτων/ υπηρεσιών. Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποτυχία παράδοσης Παραγγελιών λόγω ελλιπείς ή λανθασμένων στοιχείων.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή μεταφοράς μέσω τραπέζης, ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τραπεζικά έξοδα, αμοιβές και επιπλέον πληρωμές που έκανε ο Πελάτης σχετικά με την συναλλαγή. Όλα τα παραπάνω έξοδα επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Η ιστοσελίδα https://www.metanor.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του Πελάτη σε εγγραφή Παραγγελίας ή σε κάποιον από τους τρόπους πληρωμής εάν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εις βάρος του και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη περιορισμένη πρόσβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η επικοινωνία μεταξύ των Πελάτη και τον Έμπορο γίνεται με τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή μέσω της φόρμας για άμεση επικοινωνία.

Κατά την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να δώσει την συγκατάθεση του να λαμβάνει ηλεκτρονικό newsletter. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter, μπορεί να δηλώσει την απόρριψή του μέσα από το σύνδεσμο απόρριψης που βρίσκεται στο περιεχόμενο κάθε newsletter. Η απόρριψη του newsletter δεν αποτελεί απόρριψη των παρόντων Γενικών Όρων.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο Έμπορος πρέπει να παραδώσει τα Εμπορεύματα της παραγγελίας σε διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται από τον Πελάτη ή σε γραφείο εταιρείας Κούριερ έναντι εξόφλησης ή μετά από προπληρωμή.

Ο Έμπορος υποχρεούται να εξασφαλίσει κατάλληλη συσκευασία για την ασφαλείς μεταφορά των εμπορευμάτων και των σχετικών παραστατικών.

Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσει ο μεταφορέας ή τρίτους.

Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένη ή ανακριβείς εκτέλεση της παραγγελίας εάν ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβείς στοιχεία.

Ο χρόνος παράδοσης επιβεβαιωμένης και προπληρωμένης παραγγελίας είναι από 24 ώρες έως 7 ήμερες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, εφόσον το εμπόρευμα είναι διαθέσιμο. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση επίσημων αργιών ή/ και μην εργάσιμες ημέρες με την διάρκεια των μην εργάσιμων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση εξαντλημένης ποσότητας, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη για το πιθανό χρόνο παράδοσης και θα του δώσει την επιλογή να δεχτεί τον καινούριο χρόνο παράδοσης, να του επιστρέψει την αξία των μη διαθέσιμων προϊόντων, αλλαγή με παρόμοια διαθέσιμα προϊόντα ή αλλαγή με άλλα διαθέσιμα προϊόντα.

Η https://www.metanor.gr/ μπορεί να ζητήσει επιπλέον επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Σε περίπτωση έλλειψη επιβεβαίωσης από τον Πελάτη, η Παραγγελία θεωρείτε ακυρωμένη.

Η ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεν έχει καμία υποχρέωση για την τοποθέτηση και εγκατάσταση των προϊόντων.

Στην παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη πρόσωπο πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα Εμπορεύματα για τυχόν εξωτερικά ορατά προβλήματα – χτυπήματα, φθορές κλπ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ζημίες στην παραλαβή, ο Πελάτης πρέπει να τις αναγράψει με την παρουσία του μεταφορέα και να ενημερώσει άμεσα την ομάδα του https://www.metanor.gr/ στο τηλέφωνο 2310 517496 ή στο 210 5121011.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από την πλευρά του Πελάτη στην παραλαβή, όλες ή μετέπειτα αιτήσεις για ελλείψεις, ορατές ή μηχανικές ζημίες παύουν να ισχύουν.

 1. ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε άλλους προμηθευτές την εκτέλεση τον Υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα χωρίς να πρέπει να ενημερώσει ή να ζητήσει την συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Έμπορος φέρει την ίδια ευθύνη για τις πράξεις των άλλων προμηθευτών όπως και για τις δικές του πράξεις.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο, τα κείμενα, τα λογότυπα, όλες οι γραφικές εικόνες, επιγραφές, σήματα, περιεχόμενο multimedia της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του https://www.metanor.gr/

Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράφει, διαδίδει, δημοσιεύει, αλλάζει, παρέχει σε τρίτους, μεταφέρει, πουλάει το Περιεχόμενο του https://www.metanor.gr/ χωρίς την ρητή συγκατάθεση του τελευταίου.

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς που δεν είναι σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Πελάτες φέρουν την ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης και τον λογαριασμό.

Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που δίνει στον Έμπορο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την επιπλέον συγκατάθεση του Πελάτη, για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενου την άμεση επικοινωνία με των Πελάτη για προωθητικούς λόγους.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που έχει δώσει στον Έμπορο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, δημοσιευθούν, διαδοθούν, αλλαχθούν.

Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία εξ αποστάσεως χωρίς την συγκατάθεση του Εμπόρου.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. έχουν νόμιμη εγγύηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της εμπορικής πολιτικής του καταστήματος. Τα προϊόντα είναι καινούρια και παραδίδονται σε γνήσια συσκευασία.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ή τρίτα πρόσωπα σε περιπτώσεις ανώτερης βίας για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο Έμπορος.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ευθύνη του Εμπόρου είναι περιορισμένη και δεν ξεπερνάει την αξία του προπληρωμένο Εμπορεύματος της Παραγγελίας.

Το Διαδίκτυο δεν αποτελεί προστατευμένο περιβάλλον χωρίς σφάλματα και ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση τεχνικών βλαβών που μπορεί να οδηγήσουν σε μετακίνηση ή δημοσίευση λανθασμένων πληροφοριών, ο Έμπορος θα ειδοποιήσει τον Πελάτη πριν από την αποστολή της παραγγελίας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους τρόπους χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών από την πλευρά μας, καθώς και για το δικαίωμά σας να ελέγχετε αυτές τις δραστηριότητες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.).

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας έχετε δώσει: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, για να ασκούμε τις δραστηριότητές μας. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων για την βάση μας είναι:

Στοιχεία από εκθέσεις

Στοιχεία από επαγγελματικές κάρτες

Στοιχεία από επαγγελματικές επισκέψεις

Στοιχεία από συστάσεις

Καταχώρηση συνεργασίας

Συμβόλαια συνεργασίας

Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία/ δελτία προσφορών

Καταχώρηση εγγύησης

Εγγραφή σε ηλεκτρονικά καταστήματα

Αγορά προϊόντων

Υποβολή παραπόνων

Δημόσιες πληροφορίες

Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κύριες δραστηριότητες, οι στόχοι και οι λόγοι που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Εκτέλεση παραγγελιών και συμβάσεων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών/ συνομιλιών

Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μηνύματα πολυμέσων

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Ταχυδρομικές επιστολές

Επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μας δίνουν την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες, τα νέα μας και τα επερχόμενα γεγονότα, τις αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και την εταιρική πολιτική, τους εσωτερικούς ελέγχους και αναλύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να βρίσκεστε στην λίστα διευθύνσεών μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να διαγραφείτε.

Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Οι υπάλληλοι της ΜΕΤΑΝΟΡ οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων μας και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, η ΜΕΤΑΝΟΡ έχει συνάψει συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο που προβλέπεται από το νόμο. Ο χρόνος αποθήκευσης καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους απαιτούνται. Μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Η ΜΕΤΑΝΟΡ δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η ΜΕΤΑΝΟΡ χρησιμοποιεί διάφορα cookies για να δώσει πρόσβαση στους χρήστες σε βασικές υπηρεσίες, να αυξάνει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να προβάλει διαφημίσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Τα cookies που Η ΜΕΤΑΝΟΡ χρησιμοποιεί στον ιστότοπο https://www.metanor.gr/, έχουν ως βασική χρήση:

– Την δυνατότητα δημιουργίας και αναγνώρισης λογαριασμού χρήστη

– Την διευκόλυνση τον χρηστών στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα και στις online αγορές

– Την αποθήκευση των προϊόντων στο καλάθι αγορών

– Την προβολή κατάλληλων και ενδιαφερουσών διαφημίσεων

– Την αποθήκευσή των προϊόντων που βλέπουν οι χρήστες για την πιο γρήγορη επιστροφή σε αυτά.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, tablet ή τηλέφωνο). Τα cookies δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στα αρχεία σας, ούτε να αυξάνουν το ρίσκο για ιούς στην συσκευή σας.

Είδη cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας.

Αυστηρά απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies έχουν μεγάλη σημασία για την ιστοσελίδα μας. Σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε πλοήγηση και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες, που επιτρέπουν την λειτουργία της ιστοσελίδας.

Cookies παραγωγικότητας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίων οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Δίνουν πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τον χρόνο που πέρασαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα και βοηθούν για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των επισκέψεων σας στην ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε το όνομα χρήστη σας και την προτίμηση γλώσσας για την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Η αποθήκευση των προτιμήσεών σας μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες με πιο πλούσια και πιο προσωποποιημένα χαρακτηριστικά.

Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και την δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών και προσφορών.

Περιορισμός και διαγραφή των cookies.

Οι επιλογές κάθε προγράμματος περιήγησης δίνουν δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies. Εάν περιορίσετε ή διαγράψετε τα cookies, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες στην πλοήγηση και να περιορίσει την πρόσβασή σας σε κάποιες λειτουργίες.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η ΜΕΤΑΝΟΡ δεν ευθύνεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google+, το YouTube, το Twitter κ.λπ.. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των ιστότοπων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς ανά πάσα στιγμή:

Να ελέγχετε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Να απαιτήσετε την αντίστοιχη τροποποίηση, διαγραφή ή αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων, και

Να αρνείστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων και άλλων μέσων μάρκετινγκ κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

Καλέστε μας στο: +30 2310 517496, +30 210 3412730

Στείλτε μας email στο: info@metanor.gr

Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση: ΜΕΤΑΝΟΡ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Κωλέττη & Καβάλας 2

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά καιρούς να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Προστασίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 1. ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για μην εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας εάν αυτή η μην εκπλήρωση οφείλεται σε ανώτερη βία. Περιπτώσεις ανώτερης βίας θεωρούνται οι περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότών πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Εάν μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία του περιστατικού αυτό δεν έχει σταματήσει, κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να ενημερώσει το άλλο μέρος ότι καταγγείλει την συμφωνία χωρίς να χρωστάει οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που μπορούν να προκύψουν μεταξύ της ΜΕΤΑΝΟΡ και των Πελατών, θα επιλύνονται με φιλικό διακανονισμό ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.