Ταινίες LED
Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στις εικόνες για να εγκαταστήσετε τις ταινίες και τα SET METANOR.

1.Βήματα τοποθέτησης

2.Βήματα τοποθέτησης

3.Βήματα συνδεσμολογίας