1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου UNICO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση βίδας στερέωσης και προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1

2.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου UNICO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση βίδας στερέωσης και προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1 και το τελικό αποτέλεσμα

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου UNICO χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου UNICO χρησιμοποιώντας γωνιακό εγκάρσιο σύνδεσμο

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου UNICO και (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ακραίο καπάκι με τρύπα, (4) βίδα στερέωσης, (5) τοποθέτηση προφίλ Τύπου TALIA M1