1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου DOPIO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση βίδας στερέωσης και προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου DOPIO με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας τη βίδα στερέωσης και το προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου DOPIO χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου DOPIO με χρήση γωνιακής υποδοχής

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου DOPIO και (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ακραίο καπάκι με τρύπα, (4) βίδα στερέωσης, (5) τοποθέτηση προφίλ Τύπου TALIA M1